Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yedek Malzeme Ambarında Bulunan 2 Adet Deklase (1 adet Konik Kırıcı ve 1 Adet Merdaneli Kırıcı) Malzemelerin Mevcut Haliyle Satışı.
Anasayfa > İhaleler > Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yedek Malzeme Ambarında Bulunan 2 Adet Deklase (1 adet Konik Kırıcı ve 1 Adet Merdaneli Kırıcı) Malzemelerin Mevcut Haliyle Satışı.

İhale Detayları

İhale Bilgileri
İlan Konusu Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yedek Malzeme Ambarında Bulunan 2 Adet Deklase (1 adet Konik Kırıcı ve 1 Adet Merdaneli Kırıcı) Malzemelerin Mevcut Haliyle Satışı.
İhale Tarihi 2019-12-18 09:00:00
İlan No 1
İhale Yapan Birim Bigadiç Bor İşl. Müd.
İhale Kapsamı Yurtiçi 230
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Mal
İhale Usulü Diğer
İhale Durumu Değerlendirmesi Devam Edenler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Bigadiç/BALIKESİR
Sorumlu Personel Mesut ATEŞ
Telefon 0266 633 72 21-1245
Eposta mates@etimaden.gov.tr
İhale Dökümanları
İhale Metni

İ L A N

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yedek Malzeme Ambarında bulunan 2 Kalem deklase malzemelerin mevcut haliyle muhammen bedeller üzerinden Kapalı zarf usulü satış (açık artırma yolu açık olacak şekilde) ile satılacaktır.

 1-İdarenin

A) Adresi                                          : ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                 BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

                                                           Osmanca Mah. Bor Cad. No.34

                                                           Bigadiç / BALIKESİR  

B) Telefon ve Fax Numarası           : 0 – 266 – 633 72 21- 22 / 633 72 23

C) İnternet Adresi                           :  www.etimaden.gov.tr

 

2-İhale Konusu Malın                      

         A) Niteliği, Türü ve Miktarı   :  Detayı şartnamede belirtilmiştir.

 

Grup No

Grup Malzemelerin Açıklaması

Birimi

Miktarı

Muhammen Bedel (TL)

1

Merdaneli Kırıcı

Adet

1

30.000,00

2

Konik Kırıcı

Adet

1

150.000,00

TOPLAM

2

180.000,00

B) Teslim Yeri                           : 2 Kalem deklase malzemenin teslim yeri Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yedek Malzeme Ambarı (Bigadiç/BALIKESİR)

 İhalenin

A) Yapılacağı Yer                      : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor  

                                                      İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Bigadiç/BALIKESİR

B) Tarih ve Saati                        : 18.12.2019 Çarşamba günü – Saat 14.00


4)
Teklifler kapalı zarf şeklinde ve İhale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü süreli olacaktır.

 

5) Teklifler en geç ihale tarihi 18.12.2019 Çarşamba günü – Saat 14:00’e kadar İşletme Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Evrak-Haberleşme ve Arşiv Birimine verilmiş olacaktır.

 

6) İhalemiz 18.12.2019 Çarşamba Günü – Saat 14.00‘de Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü idari binasındaki toplantı salonunda yapılacaktır.

 

7) İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler Aşağıdadır.

7.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunu,

7.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

7.3. Teklif Sahibinin,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirkülerinin,

7.4. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

7.5. Deklase Malzeme Görme Belgesini

7.6. Satışı yapılacak deklase malzemelere ait teklif edilen toplam fiyatın %10’u oranındaki (17.03.2020 tarihine kadar geçerli) geçici banka teminat mektubunu veya nakit olarak sunulacak ise İşletmenin Halk Bankası Bigadiç Şubesi nezdindeki TR95 0001 2009 2490 0013 0000 02 nolu hesabına yatırıldığına dair belgeyi,

7.7 İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,

7.8. İsteklinin bütün sayfalarını imzaladığı son sayfasını kaşelenmiş ve imzalanmış Deklase Malzeme Satış Şartnamesini,

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

 

8. İhale kısmi teklife açık olup, malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı kalemler için de teklif verilebilir. Değerlendirme kalem kalem yapılacaktır.

Teklifte bulunulan malzemeler için muhammen bedelinin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9.  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp söz konusu malların satışını yapıp yapmamakta, dilediğine satmakta, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir.

 

 

                                                                              

                                                                                                              

 

Genel Müdürlük
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sk. No:1/A 06010 Etlik-Keçiören/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2020 Eti Maden